Ekibimizce sağlanan hizmetlerin özetini aşağıda sunuyorum:

1- DENETİM HİZMETLERİ

“Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”

•    Sektör Analizi,

•    Hesapların Denetimi,

•    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,

•    Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,

•    Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,

•    Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,

•    Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,

•    Özel Amaçlı Diğer Denetimler.

2 -MUHASEBE HİZMETLERİ

“Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi;”

•    Tüm süreçlerin yerine getirilmesi,

•    Vergi ve Yasal Yükümlülükler,

•    Yönetsel Raporlamalar,

•    Her türlü ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü.

3 - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

•    Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,

•    Aylık Beyannamelerin Kontrolü,

•    Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,

•    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,

•    Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,

•    Serbest Bölge Uygulamaları,

•    Gümrük Vergileri  ile ilgili Danışmanlık,

•    Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,

•    Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık,

•    Bilirkişilik Hizmetleri.

4 - FİNANSAL HİZMETLER

“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”

•    Teşvik Kredileri,

•    İhracat Kredisi,

•    Eximbank Kredisi,

•    İ.T.O Kredisi,

•    Makine-Teçhizat Kredisi,

•    Kosgeb Kredileri,

•    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

5 -MUHASEBE ve FİNANS

•    Yerli ve yabancı sermayeli şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu

•    Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması

•    Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi

•    Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin  hazırlanması

•    Ücret bordrolarının hazırlanması

•    Muhasebe kayıtlarının revizyonu

•    Uluslararası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)    

     göre raporlama

•    Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması

•    Fizibilite Çalışmaları

•    Bütçe planlama ve analizi

•    Finansal analiz

6 -VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK

•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı

•    Vergi danışmanlığı

•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması

•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık

•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması

•    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi

•    Tereke işleri

7 - BAĞIMSIZ DENETİM

•    Bağımsız denetim

•    Konsolidasyon

•    İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi

•    İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması

•    Şirkete özel mali analizleri

•    Uluslararası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması

8 -KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

•    Şirket birleşmesi

•    Şirket alım ve satımları

•    Şirket değerlendirmeleri

•    Yeniden yapılanma (finansal/yönetim)